- Účetní a mzdové služby a poradenství -

je zajišťováno ve spolupráci se společností H&P Account Tax Consulting, a.s.
Mezi nejčastěji poskytované služby patří:

 • Vedení účetních knih (v případě účetnictví se jedná o deník, hlavní účetní knihu,
  deníky analytické evidence a knihy podrozvahových účtů)
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování roční závěrky včetně náležitostí (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow, příloha)
 • Zpracování a odesílání měsíčního nebo čtvrtletního tvrzení k DPH, souhrnných hlášení, výpisů
  z evidence pro daňové účely – režim přenesení daň. Povinnosti
 • Vedení mzdové agendy zaměstnanců: personální doklady, daňová prohlášení, mzdové listy, ELDP
 • Vyhotovení pracovních smluv, dohod o provedení práce, smluv o výkonu funkce jednatele, vyhotovení ostatních personálních dokladů
 • Vystavování a odesílání přihlášek a odhlášek zaměstnanců k pojištění
 • Vystavování potvrzení o délce zaměstnání
 • Vystavování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.)
 • Zpracování měsíčních mezd zaměstnanců dle předaných podkladů, včetně evidence čerpání
  dovolené, nemocenské a ostatních překážek v práci
 • Zpracování výpočtů náhrad mezd v případě pracovní neschopnosti
 • Zpracování žádosti o výplatu nemocenské pro OSSZ, včetně evidence a odeslání dokladů o pracovní neschopnosti
 • Zajištění správnosti výpočtu odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, důchodové spoření a zákonného pojištění zaměstnavatele
 • Odesílání měsíčních přehledů na příslušné úřady (OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ)
 • Vedení evidence a výpočet odvodů důchodového spoření zaměstnanců
 • Vedení evidence a výpočty exekučních srážek zaměstnanců
 • Zpracování roční mzdové závěrky
 • Vystavování ročních ELDP zaměstnanců, včetně odeslání na OSSZ
 • Vystavování mzdových listů zaměstnanců, zajištění archivace dokladů v souladu s příslušnými předpisy
 • Zpracování ročního zúčtování daně
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování daní
 • Zpracování a odeslání ročních vyúčtování pojistného na důchodové spoření
 • Zajištění spolupráce s příslušnými úřady, včetně zastupování na kontrolách
 • Zpracování a odesílání měsíčního výkazu pro INTRASTAT
 • Evidence daňových dokladů pro účely DPH, evidence pro účely režimu DPH přenesení daňové povinnosti