Oferujemy do sprzedaży gotowe ready-made spółki

– szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Usługi: Sprzedaż gotowych ready made spółek

Gdzie nas znaleźć

Siedziba spółki w Pradze
Kytlická 780/16
Praha 9
190 00

Biuro Czeski Cieszyn
Havlíčkova 190/12
Český Těšín
737 01

Biuro w Bystrzycy
Bystřice 1250
739 95

- Usługi księgowo-płacowe i doradztwo
księgowo płacowe -

są zapewnione dla naszych klientów przy współpracy z firmą
H&P Account Tax Consulting, a.s. Najczęściej świadczone usługi obejmują:

 • prowadzenie księgowości i rachunkowości (w przypadku księgowości
  jest to głównie zarządzanie następującymi księgami rachunkowymi – dziennik
  księgowy, główna księga rachunkowa, dzienniki ewidencji analitycznej, księgi kont
  pozabilansowych) oraz sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, zestawienie
  obrotów i strat, załącznik do rocznego sprawozdania finansowego)
 • prowadzenie ewidencji podatkowej (obejmuje ewidencję środków pieniężnych, księgi przychodów i rozchodów, roczny wykaz przychodów i rozchodów w podziale według rodzaju, wykaz wierzytelności i zobowiązań, karty inwentarzowe majątku i końcowe podsumowania dochodów i wydatków podatkowych)
 • opracowanie miesięcznych wynagrodzeń - obejmuje między innymi: opracowanie miesięcznych wynagrodzeń pracowników według przekazanych dokumentów, w tym ewidencja czerpania urlopu, chorobowego oraz pozostałych nieobecności w pracy, wyliczenie wynagrodzenia chorobowego w przypadku niezdolności do pracy,zapewnienie należytego wyliczenia składek ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, składek do funduszu emerytalnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia pracodawcy, przygotowanie wniosku o wypłacenie zasiłku chorobowego dla OSSZ (ZUS), w tym ewidencja i wysłanie dokumentów dotyczących niezdolności do pracy, wysyłanie miesięcznych wykazów do właściwych urzędów (OSSZ - ZUS, Ubezpieczalnie Zdrowia - NFZ, Urzędy Skarbowe), itd.
 • prowadzenie dokumentówi obowiązkowej ewidencji - obejmuje przygotowanie akt osobowych pracowników, wypełnianie zeznań podatkowych, prowadzenie arkuszy wynagrodzeń,  ewidencji składek funduszu emerytalnego (ELDP), regularne wystawianie i wysyłanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników w ubezpieczalni, następnie wystawianie zaświadczeń o długości zatrudnienia, wystawianie zaświadczeń o dochodach dla potrzeb pracowników  (instytucje bankowe, sądy itp.)
 • zapewnienie współpracy z odpowiednimi organami, w tym reprezentacja podczas kontroli pracodawców - spełnienie określonych obowiązków powiadamiania i innych obowiązków sprawozdawczych, regularne wysyłanie wymaganej dokumentacji, możliwość udziału w działaniach kontrolnych właściwych organów itp.
 • zapewnienie bieżących porad w dziedzinie księgowości i zakresie wynagrodzeń